Asianajotoimisto Salo & Salo Oy:n palkkioperusteet

Toimistomme palkkioperusteet määräytyvät Suomen Asianajajaliiton vahvistamien yleisten ohjeiden mukaisesti. Hinnastomme tarkoitus on antaa esimerkkejä hinnoistamme esimerkiksi erilaisten asiakirjojen laatimisten osalta. Veloitusperusteet ilmenevät oheisesta taulukosta.

Hinnaston osalta pyydämme huomioimaan, että yksittäisistä puhelinneuvotteluista, sähköposteista ja muista pienistä toimenpiteistä veloitetaan aina vähintään 12 minuutin (0,2 tunnin) aikaveloitus. Lisäksi korotamme 20 % palkkiota silloin, kun toimeksianto hoidetaan erittäin kiireellisesti, vieraalla kielellä tai virka-ajan ulkopuolella.

Ennen toimeksiantoon ryhtymistä kartoitamme tilanteen ja selvitämme kuluriskit veloituksetta. Tällainen maksuton selvitys suoritetaan joko puhelimitse tai sähköpostitse ja siihen käytetään aikaa korkeintaan 15 minuuttia.

Lisäksi tutkimme mahdollisuutesi saada oikeusturvavakuutuksesta korvausta oikeudenkäyntikuluihin. Samoin selvitämme aina oikeusapulaissa säädettyjen edellytysten mukaisesti mahdollisuudet saada asiassa maksutonta oikeusapua.

Jos toimeksiantosopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.  1. NEUVOTTELUT / AIKAPERUSTEINEN TUNTIVELOITUS

   Alv 0%

 Alv 24%

Tuntiveloituksella:

 

 

Yksityishenkilöiden asiat alk. 220 € / tunti + alv 24%

220,00 €

272,80 €

Yritysten asiat alk. 240 € / tunti + alv 24%

240,00 €

297,60 €

 

Esimerkiksi:

 

 

Puhelinneuvottelu alk.

44,00 €

54,56 €

Neuvottelu toimistolla 30 min

110,00 €

136,40 €

Neuvottelu toimistolla 1 h

220,00 €

272,80 €

 

2. TAVANOMAISTEN ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN

 

 

Kirjeenvaihto kirjeeltä, sähköpostilta alk.

44,00 €

54,56 €

Avioehtosopimus, testamentti, edunvalvontavaltakirja alk.

220,00 €

272,80 €

Irtaimen kauppakirja, lahjakirja tai siihen verrattava asiakirja alk.

220,00 €

272,80 €

Kiinteistön kauppakirja riskineuvotteluineen alk.

330,00 €

409,20 €

 

3. ASIAKIRJOJEN HANKKIMINEN

 

 

Perusasiakirjojen hankkiminen ja toimittaminen

44,00 €

54,56 €

 

4. PERUNKIRJOITUS

 

 

Perunkirjoitus, neuvottelut, omaisuuden selvittely, asiakirjojen hankkiminen ja toimittaminen verotoimistoon alk.

650,00 €

806,00 €

 

5. PERINNÖNJAKO JA OSITUS

 

 

Perinnönjaosta ja siihen liittyvästä osituksesta sekä erillisestä ositustoimituksesta palkkio määrätään asian laadun, työnmäärän sekä etuuden arvon ja merkityksen mukaan.

 

 

 

6. YHTIÖIDEN JA YHTEISÖJEN PERUSTAMINEN

 

 

Osakeyhtiö

600,00 €

744,00 €

Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö

480,00 €

595,20 €

Palkkioon sisältyy asiaa koskeva neuvottelu, perustamisasiakirjojen laatiminen, rekisteröintitoimenpiteet ja elinkeinoilmoitus.

 

 

 

7. YHTIÖIDEN JA YHTEISÖJEN MUUTOKSET

 

 

Yhtiösopimuksen tai -järjestyksen osittaismuutokset sisältäen neuvottelun, asiakirjojen laatimisen ja rekisteröintitoimenpiteet

480,00 €

595,20 €

 

8. TOIMENPITEET OIKEUDENKÄYNTIASIOISSA

 

 

Haastehakemuksen laatiminen ja siihen liittyvät valmistelevat toimet velvoitetaan aikaveloitusperusteisesti.

Esiintymisestä oikeudessa palkkio määrätään työn määrän ja laadun perusteella sekä kysymyksessä olevan etuuden merkityksen mukaan. Minimipalkkio oikeudessa esiintymisestä on  440 € + alv 24%, 545,60 €.

 

 

 

9. MUU EDUSTAMINEN

 

 

Edustaminen yhtiökokouksissa, kauppaneuvotteluissa, katselmuksissa ja vastaavissa velvoitetaan suoritetun työn ja asian laadun mukaan noudattaen soveltuvin osin edellä olevia ohjeita ja tuntiveloitusta.

 

 

 

10. PERINTÄASIAT

 

 

Tapauskohtaisesti sovittava palkkio

 

 


Julkinen oikeusapu ja vakuutusturva

Oikeusapu Oikeusturvavakuutus

 

Oikeusapu

Oikeusapua voidaan antaa henkilölle, joka on siinä määrin pienituloinen että hän ei pysty vastaamaan oikeudenkäynnin kustannuksista. Sitä voidaan antaa sekä oikeudenkäyntiin liittyvissä asioissa että muissa oikeudellisissa toimissa kuten oikeudellisessa neuvonnassa ja vastapuolen kanssa käytävissä sovintoneuvotteluissa. Oikeusapua voivat saada Suomessa asuvat henkilöt, mutta sitä ei anneta yhtiöille tai yhteisöille. Elinkeinonharjoittaja voi kuitenkin saada oikeusapua elinkeinotoimintaa koskevassa tuomioistuinasiassa, jos siihen on olemassa jokin erityinen syy.

Asian merkitys ja laatu vaikuttavat oikeusavun sisältöön. Oikeusapua ei myönnetä, jos hakijalle on asialla vähäinen merkitys tai oikeusavun myöntäminen olisi selvästi tarkoituksetonta tai asian ajaminen olisi oikeuden väärinkäyttämistä. Jos hakijalle määrätään avustaja, maksaa valtio silloin hänen palkkionsa osittain tai kokonaan. Mikäli henkilön tulot ylittävät tietyn määrään, muodostoo saajalle omavastuuosuus, joka vaihtelee 20 - 75 % välillä. Henkilölle ei myönnetä lainkaan oikeusapua, mikäli hänen hänen käyttövaransa ylittävät 1400. Lisäksi henkilölle voidaan laskea lisäomavastuu, joka lasketaan talletuksista ja muista helposti realisoitavista varoista.

Oikeusapua voi hakea mistä tahansa oikeusaputoimistosta riippumatta siitä missä asuu. Käytännöllisintä on asioida toimistossa, joka sijaitsee lähinnä asuinpaikkaa. Toimistomme hoitaa myös oikeuapujuttuja, joten jos tarvitset oikeudellista apua, voit ottaa suoraan yhteyttä meihin. Me hoidamme tarvittavan yhteyden pidon oikeuaputoimistoon ja selvitämme alustavasti mahdollisuutesi saada oikeusapua.

Oikeusturvavakuutus

Useimpiin kodin ottamiin perusvakuutuksiin liittyy oikeusturvavakuutus, joka on käytettävissä mitä moninaisimmissa eteen tulevissa ja harkinnan kohteina olevissa oikeusjutuissa. Usein myös jäsenyys ammattiliitossa tai yhdistyksessa saattaa sisältää oikeusturvaedun. Myös yrityksen vakuutusturvaan kuuluu yhä useammin oikeusturvavakuutus.

Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on pääasiallisesti korvata vakuutuksenottajan kohtuulliset ja välttämättömät asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka lakimiesavun käyttämisestä ovat hänelle aiheutuneet. Vakuutusyhtiö myöntää kirjallisella päätöksellä asiakkaalleen hakemuksesta oikeusturvaedun edessä olevaan oikeudenkäyntiin ehdoin, että vakuutus kattaa vakuutetun omat oikeudenkäyntikulut (avustajan palkkiot, muut tarpeelliset kulut) ja asiakas kantaa omavastuuosuuden, joka vakuutuksissa tavallisesti on 15 % kuluista tai vähintään 168 eur. Vakuutuksen kattama enimmäismäärä on tavallisesti 9894,12 eur, joka käytännössä valtaosassa vaikeimmistakin jutuista kattaa asiakkaan omat kulut. Eräissä vakuutuksissa oikeusturvaetu saattaa kattaa myös häviötilanteessa vastapuolelle maksettavaksi tuomittavat kulut. Oikeusturvavakuutuksen olemassaolon selvittäminen on toimistossamme maksutonta.